Teun Welten

Feel free to contact me

tel: +31 6 83 17 75 47

e-mail: welten.teun@gmail.com

Over het werk — (English below) —

In zijn werkplaats geeft Teun Welten vorm aan zijn verwondering over het begrijpelijke en functionele. Hij bevraagt het vanzelfsprekende. Binnen zijn praktijk heerst een constantetwijfel over of de gegeven situatie niet anders kan en of er een alternatief getoond kan worden.  Een sculptuur van Welten begint bij de fascinatie dat hij een bestaand gegeven op een andere manier dan gebruikelijk kan zien en benaderen.
Zijn angst dat de wereld zoals die zich voordoet een vastomlijnd gegeven lijkt, zorgt voor een groot gevoel van onvrede. De onvrede die Welten ervaart, heeft alles te maken met zijn ervaring van schoonheid. Het terugzien van de menselijke hand en het ontbreken van aandacht in zijn fysieke omgeving ervaart hij als een afbreuk van schoonheid zoals hij hem graag zou willen ervaren. Zijn beelden vormen een wonderlijk verlengstuk van die gegeven situatie. Het zijn bewerkingen van bestaande vormen en voorwerpen die door zijn aanpassingen van identiteit veranderen. Het lucht geven aan zijn vertwijfeling en verbazing over bestaande vormen met een specifieke massa in geselecteerde materialen is de basis van zijn kunstenaarschap.
In zijn zelfgebouwde werkplek staan een aantal onsamenhangende objecten die Welten uit pure hebberigheid heeft verzameld, zonder te weten wat hij ermee moest beginnen. Die onbeheersbare drang om dergelijke voorwerpen te willen hebben, is een belangrijk element in zijn kunstpraktijk. Er zijn dingen waar hij niet omheen kan en die hij door vorm- en materiaalverandering, door contrastvorming en omkering naar zijn hand kan zetten.

De sculpturen van Welten hebben niets geheimzinnigs. Ze doen zich voor zoals ze zijn en in hun zorgvuldige, perfectionistische uitvoering hebben ze een begrijpelijke aanwezigheid. Juist door hun logische uitvoering roepen ze vragen op, omdat ze daarin hun functie en natuurlijke gedaante verliezen.
De onontkoombaarheid van de materiële verschijningsvorm van deze beelden staat in contrast met de metaforische kracht die doorgaans aan kunstwerken wordt toegedacht. Er hoeft niets achter deze sculpturen te worden gezocht.
Dat Welten zelf het kunstzinnige karakter van zijn sculpturen min of meer ontkent is te herleiden tot zijn jeugd. Hij had niets met kunst en kunstgeschiedenis en vertrouwde op de analytische logica van wiskunde en scheikunde. Zijn vertrouwen in getalsmatige logica is er echter niet minder op geworden en dat bewijzen zijn sculpturen in hun formele verschijningsvorm waar iedere vrijblijvendheid vreemd aan is.

 About the artwork

In his studio, Teun Welten manifests his sense of wonder about the comprehensible and the functional. He questions the self-evident. A constant doubt is omnipresent in his practice, whether a given situation couldn’t be different and whether an alternative can be shown. A sculpture by Welten begins with his fascination that he is able to perceive and approach an existing fact in a different and unusual way.  
His fear that the world as it presents itself seems to be a defined entity makes him feel immensely uncomfortable. Welten’s sense of discomfort is deeply connected to his experience of beauty. For him, the recognition of human handiwork and the lack of application in his physical environment blemish its beauty as he would like to experience it. His sculptures are a curious extension of that given situation. They are adaptations of existing shapes and objects, whose identity he transforms.  Airing his astonishment about existing forms with a specific mass in selected materials forms the basis of his artistic practice.
In his self-constructed workshop you’ll find a number of unrelated objects that Welten has collected out of sheer hunger, without any idea what to do with them.
The uncontrollable urge to possess such objects is an important element in his artistic practice. There are things he cannot avoid. Changing their shapes and materials, contrasting and reversing, he bends them to his will.

Welten’s sculptures are not at all mysterious. They present themselves as they are and in their careful, perfectionist design have an understandable presence. It is precisely their logical design that evokes questions, because it is here that they lose their function and natural form.
The inevitability of the material manifestation of these images is in contrast to the metaphorical powers generally ascribed to works of art. Nothing needs to be read into these sculptures.
The fact that Welten himself more or less denies the artistic character of his sculptures can be traced to his youth. He had no affinity with art and art history, instead relying on the analytic logic of mathematics and chemistry. However, his trust in numerical logic has not diminished and this is proven by the formal manifestation of his sculptures, which are strangers to all types of non-commitment

Curriculum vitae

Teun Welten, 1990 (Netherlands) Lives and works in Helmond, The Netherlands

tel: +31 6 83 17 75 47   |   e-mail: welten.teun@gmail.com

Exhibitions & Projects

2022          This Art Fair, de Kromhouthal, Amsterdam (NL)          

                  Disturbed, groupexhibition, Galerie Nasty Alice, Eindhoven (NL)

2021          Jump!, groupexhibition, Cacaofabriek, Helmond (NL) 

2020         Zoiets als iets, in samenwerking met Loek Grootjans CBK Zeeland, Middelburg (NL) 

2019          Building the studio, 

2018          Distortion, groupexhibition, Willem Twee, Den Bosch (NL)

2017          Urban Art Projects | Part of property, Electron, Breda (NL)

It’s Good, groupexhibition, Arti Capelli Den Bosch (NL)

2016          Ladekastproject, Galerie Phoebus, Rotterdam (NL)

Whishful thinking, groupexhibition, Kunstvereniging Diepenheim (NL)

In het midden, groupexhibition, TAC Eindhoven (NL)

Urban Art Projects, groupexhibition Electron Breda (NL)

2015          Art the Hague, Galerie Vonkel, the Hague (NL)

Best of Graduates 2015, Galerie Ron Mandos, Amsterdam (NL)

Graduation Show Bachelor of Fine Arts, groupexhibition, AKV St. Joost Breda (NL)

Palais Idéal, groupexhibition, De Fabriek Eindhoven (NL)

2014          Solo-exhibition, IDFX Breda (NL)

Solo-exhibition, Hoogtepunt Breda (NL)

Ik heb het gedaan, groupexhibition, Duvelhok Tilburg (NL)

2013          Het Groene Woud, Euro-land Art, in samenwerking met Maud van den Beuken, Landgoed Velder Boxtel (NL)

Grants and Commisions

2021          Makersregeling Gemeente Helmond (NL)

2019          Makersregleing Gemeente Helmond (NL)

2016          Urban Art Projects, Electron/AM, Breda (NL)

Education

2011 – 2015 Bachelor of Fine Arts, AKV St. Joost Breda

2014 Minor Arts & Society, AKV St. Joost Breda